Blíži sa termín daňových priznaní na daň z nehnuteľností. Týka sa to aj Vás?

Pridané 11.01.2017

Ak ste v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť, resp. ste nejakú skolaudovali či zdedili, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2017.

 

 

Uvedená povinnosť sa týka len tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Daň z nehnuteľností zahŕňa

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome..

Kto má povinnosť podať daňové priznanie

- fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2016:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2017 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2017 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov, zmena nebytového priestoru na bytový) 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti v dražbe alebo v prípade zdedenia vzniká daňová povinnosť už v priebehu roka.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby.

Keďže tlačivo je pre viac druhov daní, daňovník vyplní len úvod a konkrétny oddiel, nie je teda potrebné vypĺňať všetky časti.

K daňovému priznaniu je potrebné doplniť Súhrn príloh - uvádza sa počet príloh k jednotlivým oddielom (prílohami sú napr.: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, ...).

Aktuálne tlačivá :      

·  Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 

·  Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 

·  Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 

si môžete stiahnuť na stránke mesta Prešov alebo na stránke Ministerstva financií SR  v sekcii Priame dane/Miestne dane a poplatky/Vzory - tlačivo je editovateľné, takže ho môžete vyplniť priamo na stránke

 www.finance.gov.sk    www. presov.sk

 

 V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník automaticky dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani. 

Správcom dane z nehnuteľnosti je mesto/obec, aj tam nájdete tlačivá na vyplnenie, prípadne Vám v klientskych centrách poradia.

Samotnú daň daňovník nevypočítava, to za neho robí obec alebo mesto.

Daň sa platí na základe vydaného rozhodnutia, v ktorom obce a mestá určia aj termín jej splatnosti.

Sadzby dane z nehnuteľností ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí, miest. Môžete ich nájsť  na webových stránkach obcí a miest. 

 Lehota na podanie daňového priznania za rok 2017  je do 31.01.2017.

 


Ing. Štefan Hofer, realitná kancelária Reality Hofer

Reality Hofer

Tlačiť stránku

Sociálne siete
Nechajte si posielať rady z našej poradne

Ak nám necháte svoju mailovú adresu, pošleme Vám každý nový článok alebo video, ktorý sem pridáme. A vy tak neprídete o zaujímavé informácie, ktoré by mohli byť dôležité pre Vaše bývanie.

Realitná poradňa

 

Vašu emailovú adresu spracúvame za účelom odosielania poradenských článkov a videí z oblastí predaja nehnuteľností na základe Vášho súhlasu. V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vaše osobné údaje chránime podľa týchto zásadNebojte sa, Vaše údaje sú u nás v bezpečí a neposkytujeme ich tretím osobám. Svoj súhlas s ich spracovávaním môžete kedykoľvek odvolať. 

Zdieľať článok

 
 

      © 2017 - Realitná poradňa Reality Hofer
Digitální obchodník